Nl
Onze producten De vroede enveloppen
  • Persoonlijke orderbegeleider
  • Eigen productie
  • Anonieme levering

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten  en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

2. In onderhavige tekst wordt  “klant” genoemd  degene  die de bestelling of order geeft en “leverancier” degene  die het order aanvaardt en uitvoert.

3. De klant verklaart  de bepalingen te kennen  en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben  voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier

Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen

4. Een klant die een leverancier verzoekt  een proef model, ontwerp,  tekst of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder  uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt  er zich toe nadien  de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

5. ledere  prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.

6. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen.

Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs,  schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering  van het werk de overdracht niet van eisen.

7. Wijzigingen van lonen,  sociale  voordelen  en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere  niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestellingen

8. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt  verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt  deze aan derden  te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.

9. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake  auteursrecht, reproductie, artistiek  of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden  voortspruiten.

10. Bij laattijdige levering  door de klant van teksten,  tekeningen of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere  verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik  aan te rekenen, alsmede  de kosten  voor het inhalen van voorraden, papier  en materialen die nodig waren  voor de uitvoering van het gehele  werk en een administratiekost van 30.00 EURO.

Proefdruk, aansprakelijkheid

11. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan  een gedateerd en met goed voor druk eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten,  weglatingen of gebreken  uit hoofde  van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd  op gewoon papier.  Proeven identiek  aan de voorwaarden gesteld  aan het eindproduct, worden  afzonderlijk in rekening gebracht.

12. Keuze  van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze  betreffen  of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen zullen extra in rekening gebracht worden.

13. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld  te worden; vertraging  opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen, dient de correctie  van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.

14. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden  bij betwisting slechts erkend  als zij schriftelijk  werden bevestigd.

Leveringstermijn

15. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief  afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten  verhogen.

16. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen  vanaf de eerste werkdag  volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten  en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.

17. Voor het uitvoeren  van een werk,  op verzoek  van de klant binnen  een kortere  termijn dan welke normaal  voorzien  was, worden  extra kosten in rekening gebracht.

Bewaargeving, risico materialen van klant

18. De leverancier is niet verplicht  zetwerk, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt  overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd  worden  naargelang de belangrijkheid van de stukken.

Toegestane afwijkingen

19. De leverancier dient zich te houden  aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere  materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe  afwijkingen steeds toegestaan: a) een speling  van maximum 10 pct. meer of minder  in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton,  in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meer-exemplaren worden  aan eenheidsprijs doorberekend; b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie  of gedeelten ervan;
c) bij ingewikkelde of moeilijke  afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden  toegestaan;
d) volkomen  overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak  en veranderlijkheid van inkten en inktgeving, niet worden gewaarborgd. Een lichte  afwijking moet  worden  toegestaan.

Levering

20. De levering  geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening  van de klant. Bij franco levering  wordt steeds  de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere  regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.

21. De goederen reizen  steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld  worden  voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld  of de schuld  van zijn aangestelde of lasthebbers veroorzaakt.

22. Het in ontvangst  nemen  van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs  van ontvangst in degelijke staat.

Klachten

23. Op straf van verval van recht moet iedere klacht  aangetekend en binnen  de acht dagen na ontvangst van de goederen worden  overgemaakt. De klant die de levering binnen  deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben  bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken  dienen te worden  ingesteld binnen  een korte tijd.

24. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint  de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek  hieraan  bij ontvangst van de factuur.

25. Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel  tot gevolg. Gebreken  aan een gedeelte  van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.  De leverancier behoudt  zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief  werk.

Verantwoordelijkheid

26. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt  tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte  van het order. De leverancier wijst alle verdere  verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade  toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte  koopwaar.

27. De leverancier heeft het recht een voorschot of een volledige voorafbetaling te vragen bij elke bestelling.

28. De factuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, ter woonplaats van de leverancier. Wissels, cheques, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan  geen afwijking.

29. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel  1139 van het Burgerlijk Wetboek  als ingebrekestelling, zonder  dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde  factuur brengt  vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder  aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1% per maand.

30. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld  bovendien worden  verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 37,18 EURO.

31. Bij facturatie van een of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling  uit te stellen tot na de volledige  levering.

32. Bij gemis van betaling van de factuur of een der facturen  op de vervaldag,  behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling  te eisen van alle vorderingen die nog openstaan en iedere  bestelling of lopend  contract  te vernietigen.

33. Indien op verzoek  van de klant de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik  verrichte  werk of stadium  van uitvoering.

Bevoegdheid

34. Elk geschil dat ontstaat  naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen  beslecht worden door de rechtbank van het gebied  waarin  de onderneming van de leverancier gevestigd  is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer  de klant een natuurlijk  persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten  verwerft of gebruikt, worden  alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank  van de woonplaats van de consument.

35. Op verzoek  van klanten/of leverancier kan een geschil worden  voorgelegd aan “Vegrab”,  de Vereniging van de Grafische Zelfstandige Bedrijven, of aan een scheidsgerecht, dien einde in het leven te roepen  volgens  de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, artikelen  1676 tot en met 1723.

Behoud van eigendom-ontbinding

36.
a) De goederen blijven  eigendom van de vennootschap zolang de prijs ervan niet integraal  is betaald.
b) In geval van niet-betaling van de prijs of van een deel van de prijs op de overeengekomen vervaldag, zal de verkoop  zonder aanmaning en naar keuze  van de vennootschap, ontbonden zijn door het verzenden van een aangetekend schrijven waarbij deze beslissing aan de koper bekend gemaakt  wordt.  Hetzelfde geldt in geval toegestane betalingstermijnen niet worden gerespecteerd. Deze ontbinding zal verworven zijn vanaf de verzending van deze brief en onverminderd schadevergoeding. De vennootschap beschikt  over dezelfde mogelijkheid van ontbinding in geval de koper in gebreke blijft inzake  de uitvoering van om het even welk ander contract  met de vennootschap. In alle gevallen waar de vennootschap een mogelijkheid van ontbinding heeft,  zal ze eveneens de verzending van de goederen kunnen  opschorten of ze onderweg tegenhouden, onder voorbehoud van alle andere rechten en verhaalmogelijkheden van de vennootschap.
c) ln geval van ontbinding komen de geleverde goederen terug naar de vennootschap, onverminderd het recht van de vennootschap op vergoeding van alle schade  die zij door de ontbinding lijdt. De vergoeding van de winstderving wordt forfaitair  geraamd op 30% van de verkoopprijs. De reeds betaalde bedragen worden  op de totaliteit  van de schadevergoeding toegerekend.

Webshop

37. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

Bezig met verwerken

Een ogenblik geduld aub., uw aanvraag wordt verwerkt.